© 2024 Starline d.o.o. Sva prava zadržana (Impresum).

Logo

Učinite vožnju iz
snova mogućom!

Fiksna kamatna stopa 4,25% uz polisu ASA CENTRAL osiguranja.

Učinite vožnju iz
snova mogućom!

Fiksna kamatna stopa 4,25% uz polisu ASA CENTRAL osiguranja.

Reprezentativan primjer ponude:

Finansijski leasing – Mercedes Benz GLA 200d 4M; Bruto cijena 113.212,01 KM; Učešće:16.449,61 KM; Iznos finansiranja: 96.762,40 KM; Mjesečna najamnina: 1.792,97KM; Rok otplate: 60 mjeseci; Fiksna nominalna kamatna stopa: 4,25% (EKS/ELIN: pravno lice 5,71%, fizičko lice (FBiH 13,50%, RS 13,50%): *EKS/ELIN=visina nominalne kamatne stope uvećane za naknade: fizička lica: (FBIH/RS: kasko, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate (za RS i mjenice); pravna lica (RS/FBIH: upis zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora i interkalarne kamate). Ukupan iznos leasinga = zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje primalac snosi. Polisa kasko ASA Central osiguranja obavezna za cijeli period otplate. Leasing se ugovara u BAM ili EUR valuti, a primalac uplatu vrši u KM, primjenjujući srednji kurs CBBH za EUR na dan plaćanja (troškove konverzije snosi korisnik leasinga).

Upoznajte Mercedes-Benz modele:

Kontaktirajte nas

Obavezni podaci*

Lični podaci